×
  8402  

طراحی و اجرای سازه LSF

طراحی سازه LSF


آیین نامه مربوط به طراحی و اجرای سازه های فولادی سبک سرد نورد، نشریه 612 و 613 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می باشد. طراحی سازه LSF را تا حدودی می توان مشابه با طراحی سازه چوبی در نظر گرفت.
محدوده كاربرد اين آئين نامه براي طراحي و اجراي ساختمان هاي متشكل از ديوار ها و سقف هاي ساخته شده از مقاطع فولادي سبك سرد نوردشده مي باشد. ضوابط این آیین نامه برای ضخامت فلز پایه (ضخامت بدون احتساب پوشش های محافظ) قابل کاربرد، مطابق ضوابط آیین نامه بین 0.455 میلی متر تا 3 میلی متر تدوین شده است. سیستم سازه ای مورد پذیرش در آیین نامه از نوع دیوارهای باربر می باشد و دارای یکی از سیستم های مقاوم باربر جانبی ذیل خواهد بود:

 1. دیوار های فولادی سرد نورد شده به همراه مهاربندهای تسمه ای قطری

 2. دیوار برشی مشتمل بر دیوارهای فولادی سرد نورد شده که با صفحات تخته گچی یا سیمان الیافی پوشش داده شده اند.

 3. دیوار برشی مشتمل بر دیوارهای فولادی سرد نورد شده که با صفحات فولادی یا سازه ای چوبی پوشش داده شده اند.

طراحی سازه lsf
طراحی سازه lsf
طراحی سازه lsf


چنانچه از سیستم های باربر جانبی دیگری استفاده شود، کاربرد قاب های سبک فولادی صرفا به عنوان سیستم باربر ثقلی، حداکثر تا 5 طبقه یا 15 متر از تراز پایه، می باشد. مقاومت در برابر نیروهای جانبی در این گونه سازه ها باید توسط یکی از سیستم های مقاوم باربر جانبی مجاز استاندارد 2800 ایران تامین شود. کنترل های لازم در مورد پیوستگی مسیر انتقال بارهای جانبی از سیستم بار ثقلی قاب سبک فولادی به سیستم لرزه بر باید با توجه به ضوابط استاندارد 2800 ایران و ضوابط نشریه 612 انجام شود.
در طراحی سازه LSF برخی اصطلاحات رایج وجود دارد که به بررسی آنها می پردازیم:
 

 • استاد(Stud): عضو سازه ای سیستم قائم دیوار

 • استاد اصلی(King Stud): استادی که مجاور به استاد پایه بوده و در کل ارتفاع دیوار امتداد داشته و بارهای جانبی و قائم را تحمل می کند.

 • استاد انتهایی(Chord Stud): استاد تحمل کننده نیروی محوری که در انتهای دیوار برشی قرار دارد.

 • استاد پایه(Jack Stud): استادی که در تمام ارتفاع دیوار امتداد نداشته، در مجاورت بازشو بوده و نشیمن تیر درگاه می باشد.

 • استاد کوتاه(Cripple Stud): استادي كه بين "تير درگاه" و ترك بالاي در يا پنجره يا بين ترك پايين پنجره و ترك پاييني به منظور ايجاد تكيه گاه براي اتصال صفحات پوشش نهايي استفاده مي شود.

 • بست(Blocking): شكل، ناوداني يا تسمه كه براي انتقال نيروي برشي به اعضاي ساز ه اي، تسمه ها ي مهاربندي و يا C مقطع صفحات پوششي متصل مي شود و يا براي جلوگيري از وقوع پيچش حول محور طولي استاد هاي ديوار باربر يا تيرچههاي سقف به كار مي رود.

 • پاشنه(Heel): ناحيه اتصال بين اعضاي بالا و پائين خرپاي شيبدار.

 • پوشش سازه ای(Structural Sheathing): صفحات پوششي كه به طور مستقيم روي اعضاي ساز هاي براي توزيع نيروها، مهار ديوارها يا به طور كلي افزايش مقاومت سيستم بكار مي رود از قبيل صفحات چندلايي و صفحات.

 • تراز متوسط(Average Grade): ميانگين تراز سطح تمام شده زمين مجاور ديوارهاي بيروني ساختمان.

 • ترک(Track): عضو مورد استفاده در قاب بندي متشكل از يك جان و دو بال.

 • ترک پیرامونی(Rim Track): عضو سازه اي افقي كه به انتهاي تيرچه هاي كف متصل مي شود.

 • ترک خیزپذیر(Deflection Track): تركي با بال هاي پهن كه در بالاي ديوار غير سازه اي به منظور امكان جابه جايي قائم سازه سقف مستقل از "استاد" ديوار قرار داده مي شود.

 • تیرچه(Joist): عضو سازه ای مورد استفاده در قاب بندی کف و سقف.

 • تیرچه افقی بام(Ceiling Joist): عضو سازه اي افقي كه بارهاي سقف و بارهاي موضعي را تحمل مي كند.

 • تیرچه شیبدار بام(Roof Rafter): عضو سازه اي افقي يا شيبدار براي تحمل بارهاي بام.

 • تیرچه کف(Floor Joist): عضو سازهاي افقي كه بارهاي كف و بارهاي موضعي را تحمل مي كند.

 • جمع کننده(Collector): عضوي كه وظيفه انتقال نيرو بين ديافراگ مها و اعضاي سيستم مقاوم باربر جانبي را دارد.

 • دیافراگم(Diaphragm): بام، كف يا ديگر اعضاي غشايي و يا سيستم مهاربندي كه نيروهاي داخل صفحه را به سيستم باربر جانبي منتقل مي كند.

 • دیوار برشی(Shear Wall): ديواري كه مقاومت در برابر بارهاي جانبي را در داخل صفحه ديوار تأمين م يكند و موجب پايداري سيستم ساز هاي مي شود.

 • دیوار برشی نوع I (Type I Shear Wall): ديوار طراحي شده براي مقاومت در برابر بارهاي جانبي داخل صفحه كه تماماً توسط صفحات سازه اي پوشش داده شده و توسط مهارهاي نگهدارنده در انتهاي هر قطعه ديوار پايدار م ي شود . در ديوار هاي برشي نوع I تنها زماني كه جزئيات مربوط به انتقال نير وها در اطراف بازشوها تأمين شود ، ايجاد بازشو مجاز است.

 • دیوار برشی نوع II (Type I Shear Wall): ديوار طراحي شده براي مقاومت در برابر بارهاي جانبي داخل صفحه با صفحات سازه اي چوبي يا صفحات فولادي پوشش داده شده است. در اين ديوارها براي انتقال نيرو در اطراف بازشوها، جزئيات خاصي رعايت نميشود. در اين سيستم مهارهاي نگهدارنده فقط در نقاط انتهاي ديوار لازم است.

 • دیوار غیرسازه ای(Non-Structure Wall): ديواري در سيستم قاب فولادي كه بار طراحي خارج از صفحه براي آن بيشتر از 0.5 کیلونیوتن بر متر مربع نبوده و بار طراحي محوري منتقل شده به آن بدون لحاظ نم و دن وزن صفحات پوششي، بيشتر 1.5 کیلونیوتن بر متر و یا بار طراحی محوری متمرکز آن بیشتر از 0.9 کیلونیوتن نباشد.

 • سخت کننده جان(Web Stiffener-Bearing Stiffener): اجزاي سخت كننده اي كه براي تقويت عضو در برابر لهيدگي جان به آن متصل مي شوند.

طراحی سازه ال اس اف
طراحی سازه ال اس اف

موارد یاد شده در بالا برخی از اصطلاحات رایج در طراحی سازه LSF می باشند که برای مشاهده کامل تر آنها می توان به نشریه 612 مراجعه کرد.
به منظور ملاحظات بهره برداری در طراحی سازه LSF موارد زیر باید کنترل شوند:
 

 • تغییرمکان های قائم

حداكثر تغيير مكان نظير بار زنده اعضاي افقي كف ها 360/1 دهانه و براي اعضاي بام 240/1 دهانه مي باشد.

 • تغییر مکان جانبی دیوارها

حداكثر تغيير مكان جانبي نسبي طبقات بايد مطابق آيين نامه 2800 ايران باشد.

 • ارتعاش

براي كاهش ارتعاشات ناخواسته، لازم است سختي كف كنترل شود. با فرض سيستم سقف به صورت مدل دهانه ساده با بارگذاري يكنواخت، رابطه بين فركانس طبيعي سيستم و حداكثر تغيير مكان به صورت زير است:                                                           f0=18/
اين فركانس با حداقل فركانس هاي طبيعي تحريك بهر ه برداري كه به طور تقريبي در محدوده 2 الي 6 هرتز مي باشد مقايسه مي شود.  براي جلوگيري از تشديد توصيه مي شود فركانس ارتعاش قطعات سقف از دو برابر اين مقدار بيشتر باشد.

 • طراحی برای تغییرمکان دراز مدت

تغيير مكان دراز مدت با در نظر گرفتن اثرات خزش، نشست و ساير اثرات دراز مدت به مقدار 1.5 تا 2 برابر تغییر مكان ناگهاني محدود مي شود.

 • انقباض و انبساط

الزامات طراحي بايد به گونه اي باشد كه در صورت وقوع تغييرات ابعادي قابل ملاحظه ، حركت هاي متفاوت اعضا به حداقل برسد.  خرابي ساز هاي به شكل تركهاي عريض در اثر مقيد نمودن تغيير شكل هاي حرارتي و خزش به وجود مي آيد. طراحان بايد با كنترل عرض ترك و تعبيه درز انبساط از وقوع چنين اثراتي جلوگيري كنند.

 
طراحی سازه سبک
طراحی سازه سبک
طراحی سازه سبک

مزایای سیستم LSF


 1. سبک بودن سازه LSF به نسبت سازه های فولادی و بتن آرمه متعارف که منجر به کاهش نیروی زلزله می شود.

 2. سرعت اجرای بسیار بالا به نسبت دیگر سازه ها

 3. افزایش فضای مفید ساختمان متناسب با ابعاد سازه و ضخامت دیوارها

 4. حمل و نقل آسان در مقایسه با سازه های فولادی که معمولا با محدودیت های ترافیکی در تناقض می باشند.

 5. فونداسیون سبک که در نتیجه کاهش وزن سازه می باشد.

 6. امکان تولید انبوه برای مقیاس های بزرگ

 7. اجرا راحت تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

معایب سازه LSF


 1. نیاز به نیرو متخصص برای اجرا دارد.

 2. محدودیت در ابعاد دهانه

محدودیت در ارتفاع متناسب با ضوابط لرزه ای


اجرای سازهlsf
اجرای سازهlsf
اجرای سازهlsf
اجرای سازهlsf
قیمت سازه ال اس اف
قیمت سازه ال اس اف
طراحی سازه
طراحی سازه
طراحی سازه

 


خدمات مشابه


طراحی دکوراسیون داخلی آنلاین طراحی دکوراسیون داخلی آنلاین

طراحی داخلی آنلاین طراحی دکوراسیون داخلی آنلاین یکی از اهداف مهم طراحی معماری، تامین همزمان فرم و عملکرد در فضاهای داخلی و خارجی می باشد. طراحی آنلاین فرصتی را ایجاد میکند که این مهم به صورت آنلاین، با کمترین اصطکاک و بازده بالاتر انجام شود. مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران طراحی معماری و سازه...

  3414  
طراحی و اجرای اسکلت سوله فلزی طراحی و اجرای اسکلت سوله فلزی

طراحی سوله فلزی یا فولادی یکی از شاخه های طراحی سازه و طراحی و اجرای سازه فولادی می باشد که از جمله تخصص های مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران می باشد. ساختار سوله ها به شکلی است که معمولا برای سازه های صنعتی با دهانه های بزرگ به کار می روند....

  2518  
طراحی خرپای کابلی طراحی خرپای کابلی

طراحی و اجرای سازه خرپای کابلی در این قسمت به بررسی خرپای کابلی و نوع رفتار سازه ای آن می پردازیم. می توان گفت طراحی تعاملی سازه و معماری به زیبایی در این سازه مشاهده می شود. ...

  4160  
طراحی سازه فولادی و اجرا طراحی سازه فولادی و اجرا

طراحی سازه چیست؟ طراحی سازه، یکی از شاخه های علوم مهندسی است که با استفاده از علم طراحی مهندسی, یک سازه با ساختار پایدار و با در نظر گرفتن دانش مهندسی طراحی و اجرا می شود. برای طراحی سازه تمام جوانب به دقت بررسی و ارزیابی می شوند. بنابراین سازه قادر به...

  2831  
طراحی پل معماری و سازه طراحی پل معماری و سازه

طراحی پل یکی از زمینه های مهندسی عمران و طراحی سازه می باشد. پل ها از جمله سازه های با اهمیت ویژه در مهندسی عمران به شمار می آیند چرا که در زمان های بحرانی نقش ویژه ای را ایفا می کنند. برای طراحی پل ابتدا باید از نوع بارهای وارده...

  4058  
طراحی و اجرای بتن اکسپوز طراحی و اجرای بتن اکسپوز

بتن از گذشته تا به امروز به عنوان یک مصالح با مقاومت بالا و استحکام بخش در المان های سازه ای و غیر سازه ای مانند ستون ها، تیرها، دیوارها، نما و ... مورد استفاده قرار می گیرد. حال این بتن اگر در نما به کار رود و آخرین سطحی که...

  4976  
طراحی سقف یوبوت طراحی سقف یوبوت

امروزه استفاده از سیستم دال مجوف که با برندهای بوبوت، کوبیاکس شاید به گوش بخورند، در صنعت ساختمان سازی و طراحی سازه به جهت مزایای آنها فراگیر شده و شاهد استفاده از این نوع تکنولوژی در ساختمان های بتنی خواهیم بود. از جمله مزیت هایی که در این نوع سیستم ها...

  3996  
مدیریت پروژه مدیریت پروژه

مبحث مدیریت پروژه و یا کنترل پروژه بسیار جامع می باشد که جدا از مباحث طراحی سازه و طراحی معماری مبحث بسیار مهمی می باشد. بنابراین در ادامه به صورت کلی و ساده به توضیح مبحث مدیریت پروژه می پردازیم. به طور کلی در هر پروژه ای برای مدیریت پروژه سه...

  2142  
طراحی سازه با سقف پیش تنیده طراحی سازه با سقف پیش تنیده

طراحی سقف پیش تنیده از جمله روش های طراحی سازه و اجرای آن می باشند که گذشته ی آن نسبت به سایر سیستم های سازه ای در کشورمان کمتر می باشد. در سال های گذشته طراحی سقف پیش تنیده، به کمک نرم افزار ADAPT انجام می شد اما شرکت CSI این...

  4021  
اجرای دیوار تری دی پنل اجرای دیوار تری دی پنل

اجرای دیوار تری دی پانل از جمله فعالیت های دفتر مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران می باشد. دیوار های تری دی پانل از جمله مصالح نسبتا نوین می باشند که در کشورمان به ویژه اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. وزن واحد سطح این دیوارها در مقایسه با دیوارهای آجری،...

  5834